6 Let every thing that hath neshamah praise Hashem. Praise Hashem!