11 But you, ish haElohim (man of G-d), flee these things. Pursue tzedek, chasidus, emunah, ahavah, savlanut, and anavah.