1 Moreover He said unto me, Ben Adam, eat that thou findest; eat this megillah, and go speak unto Bais Yisroel.