10 And "Atah Adonoi LEFANIM HA’ARETZ YASADETA UMA’ASEH YADECHA SHOMAYIM; HEMMAH YOVEDU V’ATAH TA’AMOD V’KHULAM KABEGED YIVLU KALVUSH TACHALIFEM V’YACHALOFU V’ATAH HU USHENOTECHA LO YITTAMMU" ("You L-rd in the beginning founded the earth and the heavens, the work of your hands;