6 And again, when Hashem brings HaBechor into the Olam Hazeh, He says, "Let all Hashem’s malachim worship him." [DEVARIM 32:43 TARGUM HA-SHIVIM]