1 The chazon (vision) of Yeshayah ben Amotz, which he saw concerning Yehudah and Yerushalayim in the yamim of Uziyahu, Yotam, Achaz, and Yechizkiyahu, melachim of Yehudah.