5 So the servants of king Ezechias came to Isaias.