17 Thou shalt not make to thyself any molten gods.