7 Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli;