42 Ahaz generĂ² Jarah; Jarah generĂ² Alemeth, Azmaveth e Zimri. Zimri generĂ² Motsa.