25 Sceia era segretario; Tsadok ed Abiathar erano sacerdoti;