9 (il quale Hermon i Sidonii chiamano Sirion, e gli Amorei Senir),