28 De’ figliuoli di Bebai: Johanan, Hanania, Zabbai, Athlai.