34 di Giacobbe, d’Isacco, d’Abramo, di Tara, di Nachor,