35 The sons of Esau: Eli'phaz, Reu'el, Je'ush, Jalam, and Korah.