12 The shekel shall be twenty gerahs; five shekels shall be five shekels, and ten shekels shall be ten shekels, and your mina shall be fifty shekels.