4 The sons of Javan: Eli'shah, Tarshish, Kittim, and Do'danim.