1 Corinthians 1

1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς
2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ,⸃ κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν καὶ ἡμῶν ·
3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,
6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,
7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ·
8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
9 πιστὸς ὁ θεὸς δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.
12 λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει · Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
13 μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;
14 εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,
15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε ·
16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον · λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.
17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.
18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν.
19 γέγραπται γάρ · Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.
20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;
21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν ·
23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,
24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν.
25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.
26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς ·
27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,
28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,
29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ⸃ ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
31 ἵνα καθὼς γέγραπται · Ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.

1 Corinthians 1 Commentary

Chapter 1

The Corinthian church contained some Jews, but more Gentiles, and the apostle had to contend with the superstition of the one, and the sinful conduct of the other. The peace of this church was disturbed by false teachers, who undermined the influence of the apostle. Two parties were the result; one contending earnestly for the Jewish ceremonies, the other indulging in excesses contrary to the gospel, to which they were especially led by the luxury and the sins which prevailed around them. This epistle was written to rebuke some disorderly conduct, of which the apostle had been apprized, and to give advice as to some points whereon his judgment was requested by the Corinthians. Thus the scope was twofold. 1. To apply suitable remedies to the disorders and abuses which prevailed among them. 2. To give satisfactory answers on all the points upon which his advice had been desired. The address, and Christian mildness, yet firmness, with which the apostle writes, and goes on from general truths directly to oppose the errors and evil conduct of the Corinthians, is very remarkable. He states the truth and the will of God, as to various matters, with great force of argument and animation of style.

A salutation and thanksgiving. (1-9) Exhortation to brotherly love, and reproof for divisions. (10-16) The doctrine of a crucified Saviour, as advancing the glory of God, (17-25) and humbling the creature before him. (26-31)

Verses 1-9 All Christians are by baptism dedicated and devoted to Christ, and are under strict obligations to be holy. But in the true church of God are all who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, and who call upon him as God manifest in the flesh, for all the blessings of salvation; who acknowledge and obey him as their Lord, and as Lord of all; it includes no other persons. Christians are distinguished from the profane and atheists, that they dare not live without prayer; and they are distinguished from Jews and pagans, that they call on the name of Christ. Observe how often in these verses the apostle repeats the words, Our Lord Jesus Christ. He feared not to make too frequent or too honourable mention of him. To all who called upon Christ, the apostle gave his usual salutation, desiring, in their behalf, the pardoning mercy, sanctifying grace, and comforting peace of God, through Jesus Christ. Sinners can have no peace with God, nor any from him, but through Christ. He gives thanks for their conversion to the faith of Christ; that grace was given them by Jesus Christ. They had been enriched by him with all spiritual gifts. He speaks of utterance and knowledge. And where God has given these two gifts, he has given great power for usefulness. These were gifts of the Holy Ghost, by which God bore witness to the apostles. Those that wait for the coming of our Lord Jesus Christ, will be kept by him to the end; and those that are so, will be blameless in the day of Christ, made so by rich and free grace. How glorious are the hopes of such a privilege; to be kept by the power of Christ, from the power of our corruptions and Satan's temptations!

Verses 10-16 In the great things of religion be of one mind; and where there is not unity of sentiment, still let there be union of affection. Agreement in the greater things should extinguish divisions about the lesser. There will be perfect union in heaven, and the nearer we approach it on earth, the nearer we come to perfection. Paul and Apollos both were faithful ministers of Jesus Christ, and helpers of their faith and joy; but those disposed to be contentious, broke into parties. So liable are the best things to be corrupted, and the gospel and its institutions made engines of discord and contention. Satan has always endeavoured to stir up strife among Christians, as one of his chief devices against the gospel. The apostle left it to other ministers to baptize, while he preached the gospel, as a more useful work.

Verses 17-25 Paul had been bred up in Jewish learning; but the plain preaching of a crucified Jesus, was more powerful than all the oratory and philosophy of the heathen world. This is the sum and substance of the gospel. Christ crucified is the foundation of all our hopes, the fountain of all our joys. And by his death we live. The preaching of salvation for lost sinners by the sufferings and death of the Son of God, if explained and faithfully applied, appears foolishness to those in the way to destruction. The sensual, the covetous, the proud, and ambitious, alike see that the gospel opposes their favourite pursuits. But those who receive the gospel, and are enlightened by the Spirit of God, see more of God's wisdom and power in the doctrine of Christ crucified, than in all his other works. God left a great part of the world to follow the dictates of man's boasted reason, and the event has shown that human wisdom is folly, and is unable to find or retain the knowledge of God as the Creator. It pleased him, by the foolishness of preaching, to save them that believe. By the foolishness of preaching; not by what could justly be called foolish preaching. But the thing preached was foolishness to wordly-wise men. The gospel ever was, and ever will be, foolishness to all in the road to destruction. The message of Christ, plainly delivered, ever has been a sure touchstone by which men may learn what road they are travelling. But the despised doctrine of salvation by faith in a crucified Saviour, God in human nature, purchasing the church with his own blood, to save multitudes, even all that believe, from ignorance, delusion, and vice, has been blessed in every age. And the weakest instruments God uses, are stronger in their effects, than the strongest men can use. Not that there is foolishness or weakness in God, but what men consider as such, overcomes all their admired wisdom and strength.

Verses 26-31 God did not choose philosophers, nor orators, nor statesmen, nor men of wealth, and power, and interest in the world, to publish the gospel of grace and peace. He best judges what men and what measures serve the purposes of his glory. Though not many noble are usually called by Divine grace, there have been some such in every age, who have not been ashamed of the gospel of Christ; and persons of every rank stand in need of pardoning grace. Often, a humble Christian, though poor as to this world, has more true knowledge of the gospel, than those who have made the letter of Scripture the study of their lives, but who have studied it rather as the witness of men, than as the word of God. And even young children have gained such knowledge of Divine truth as to silence infidels. The reason is, they are taught of God; the design is, that no flesh should glory in his presence. That distinction, in which alone they might glory, was not of themselves. It was by the sovereign choice and regenerating grace of God, that they were in Jesus Christ by faith. He is made of God to us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption; all we need, or can desire. And he is made wisdom to us, that by his word and Spirit, and from his fulness and treasures of wisdom and knowledge, we may receive all that will make us wise unto salvation, and fit for every service to which we are called. We are guilty, liable to just punishment; and he is made righteousness, our great atonement and sacrifice. We are depraved and corrupt, and he is made sanctification, that he may in the end be made complete redemption; may free the soul from the being of sin, and loose the body from the bonds of the grave. And this is, that all flesh, according to the prophecy by Jeremiah, ( Jeremiah 9:23-24 ) , may glory in the special favour, all-sufficient grace, and precious salvation of Jehovah.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO 1 CORINTHIANS

This was not the first epistle that was written by the apostle to the Corinthians, for we read in this of his having written an epistle to them before, 1Co 5:9, but this is the first epistle of his unto them, that is now extant; and has been received by the churches, as of divine authority, being written by the inspiration of God, of which there has been no doubt in any age. The apostle himself was nearly two years at Corinth; where he preached with great success; and was the instrument of converting many persons, who by him were formed into a church state, consisting both of Jews and Gentiles, as is clear from many passages in this epistle, and whom be left in good order, and in great peace and harmony; but quickly after his departure, false teachers got in among them, and bad principles were imbibed by many of them, and evil practices prevailed among them, and they fell into factions and parties, which occasioned the apostle to write this epistle to them, as well as their writing to him concerning certain things, they desired to have his judgment and opinion of, 1Co 7:1, It is thought to be written about the year of Christ 55, and in the first year of Nero, though some place it in the year 59. It was written not from Philippi, as the subscription added to it affirms, but from Ephesus, as appears from 1Co 16:8, and, it may be, after the uproar raised there by Demetrius, as should seem from a passage in 1Co 15:32. The matter of it is various. The apostle first rebukes them for their schisms and divisions; suggests that their regard to the wisdom of men, and the philosophy of the Gentiles, had brought the simplicity of the Gospel into contempt with them; blames them for their conduct in the case of the incestuous person, and urges them to put him away from them; reproves them for going to law with one another before Heathen magistrates, and warmly inveighs against fornication; and then answers several questions, and resolves several cases concerning marriage; treats of things offered to idols, and of the maintenance of ministers; and dissuades from idolatry, and all appearance of it; takes notice of the unbecoming conduct of the members of the church at the Lord's supper; and discourses concerning the nature and use of spiritual gifts, and commends charity above them; observes and corrects some irregularities in the use of their gifts; proves by various arguments the doctrine of the resurrection of the dead, which some of them denied; exhorts to a collection for the poor saints, and to several other things, and concludes the epistle with the salutations of others, and of himself.

\\INTRODUCTION TO 1 CORINTHIANS 1\\

This chapter contains the general inscription of the epistle, the usual salutation, and a special thanksgiving for blessings received; after which the apostle intimates the occasion of his writing, the divisions about their ministers, which gives him an opportunity of discoursing concerning the nature, end, use, and efficacy of the preaching of the Gospel. The inscription is in 1Co 1:1,2, in which an account is given of the persons concerned in this epistle; and first of Paul, the only inspired writer of it, who is described by his name, by which he went among the Gentiles; by his office, an apostle of Jesus Christ; and by the manner in which he came into it, being called to it not through any merit of his own, but through the sovereign will and pleasure of God: and next mention is made of Sosthenes, a brother minister of the Gospel, who was with the apostle, and joined in the salutation of the church, to whom the epistle is written; who are described, by their general character, a church of God; by the place of their abode, and seat of their church state, Corinth; and by their special characters, sanctified in Christ by election, and saints through the effectual calling; and with them are joined all other saints in Achaia, that belonged to them and the apostle, that called upon the name of the Lord; and then follows the salutation in 1Co 1:3, usual in all the epistles; after that a thanksgiving to God for the grace they had by Christ in general, 1Co 1:4, and particularly for their gifts of utterance and knowledge, which were plentifully bestowed upon them, 1Co 1:5, and were a confirmation to them of the Gospel of Christ, 1Co 1:6, and by which it appeared, that they were not behind other churches in these things; and are commended for their waiting for the coming of Christ, 1Co 1:7, by whom the apostle assures them, they would be so confirmed in the mean while, as to be presented blameless by him in that day, 1Co 1:8, of which they might be assured from the faithfulness of God, who had called them to communion with Christ, 1Co 1:9, upon which he exhorts them to unity of affection and judgment, for this end, that there might be no schisms among them; and this he does in a way of entreaty, and that by the name of Christ, and from the consideration of their being brethren, 1Co 1:10, suggesting hereby, that there were divisions among them: and signifies, that he had good reason to believe it, having had an account of them from a family of repute among them, 1Co 1:11, and then expressly mentions what their differences were about, namely, their ministers, 1Co 1:12, and uses arguments to dissuade them from their dividing principles and practices; showing, that one was their Lord and master, Christ, who was crucified for them, and in whose name they were baptized, and not his ministers, 1Co 1:13, and since some among them made an ill use of their having been baptized by the apostle, he is thankful that he had baptized no more of them, and mentions by name those that he had baptized, 1Co 1:14-16, and gives a reason for it, taken from the principal end of his mission by Christ, which was to preach the Gospel, and not only or chiefly to baptize, 1Co 1:17. The manner in which he was sent to preach, and did preach it, is observed by him, not in the words of human wisdom; and that for this reason, lest either the Gospel should be of no use, or the effect of it should be ascribed to a wrong cause; and then be obviates an objection that might be made to this way of preaching, that hereby the Gospel would be brought into contempt; to which he answers, by granting that it would be, and was reckoned foolishness by them that were blinded and were lost; and by observing on the other hand, that it was effectual to saving purposes to others, 1Co 1:18, and though the former sort might be the wise and prudent of this world, this need seem no strange thing, since the infatuation of such persons is no other than what was foretold would be, as appears from a testimony out of Isa 29:14, cited in 1Co 1:19, upon which some questions are put, and inquiries made, after men of wisdom and learning, whose wisdom God made foolish, 1Co 1:20, the reason of which was, because they did not make a right use of their natural wisdom in the knowledge of God, wherefore it was his pleasure to save men by means esteemed foolishness by them, 1Co 1:21, and these wise men, who accounted the preaching of the Gospel foolishness, are distinguished into two sorts, Jews and Gentiles; the one requiring miracles to confirm it, the other seeking wisdom in it, 1Co 1:22, but finding neither, though there were really both, the preaching of a crucified Christ was a stumbling to the one, and folly to the other, 1Co 1:23, though those that were called by grace from among them, whether Jews or Gentiles, had different sentiments of it, and of Christ preached in it, in whose esteem he was the power and wisdom of God, 1Co 1:24, the reason of which was, because there are superior wisdom and power in Christ and his Gospel, which the apostle, an ironical concession, calls the foolishness and weakness of God, to the wisdom and power of men, 1Co 1:25, and instances in the effectual calling and conversion of the Corinthians, who for the most part were not the wise, the mighty, and noble, 1Co 1:26, but the foolish, weak, and base; and the end of God, in the call of such, was to draw a veil over and bring to confusion the wisdom and power of men, 1Co 1:27,28, and also that no creature whatever should dare to glory before him, 1Co 1:29, but the true object of glorying in is pointed at, the Lord Jesus Christ; and the reason of it, all blessings of grace being in him, and from him, is suggested, 1Co 1:30, so that whoever glories, should glory in him, 1Co 1:31.

1 Corinthians 1 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.