11 ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ⸃· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.