26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ⸃ ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει · πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.