9 Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν ⸃ οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε · οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται