7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν · ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ⸃ ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.