12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας ⸃ μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐγκοπὴν ⸃ δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.