2 Corinthians 1

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ ·
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως,
4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ.
5 ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν.
6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας · εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως ⸃ τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν,
7 καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν · εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως.
8 Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν ·
9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ’ ἑαυτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς ·
10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται,
11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.
12 Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ’ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς ·
13 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,
14 καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ.
15 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,
16 καὶ δι’ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν.
17 τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ᾖ παρ’ ἐμοὶ τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ;
18 πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ.
19 ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ ⸃ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ⸃ ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ Οὒ, ἀλλὰ Ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν ·
20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί · διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ ⸃ τὸ Ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.
21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός,
22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
23 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.
24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

2 Corinthians 1 Commentary

Chapter 1

The second epistle to the Corinthians probably was written about a year after the first. Its contents are closely connected with those of the former epistle. The manner in which the letter St. Paul formerly wrote had been received, is particularly noticed; this was such as to fill his heart with gratitude to God, who enabled him fully to discharge his duty towards them. Many had shown marks of repentance, and amended their conduct, but others still followed their false teachers; and as the apostle delayed his visit, from his unwillingness to treat them with severity, they charged him with levity and change of conduct. Also, with pride, vain-glory, and severity, and they spake of him with contempt. In this epistle we find the same ardent affection towards the disciples at Corinth, as in the former, the same zeal for the honour of the gospel, and the same boldness in giving Christian reproof. The first six chapters are chiefly practical: the rest have more reference to the state of the Corinthian church, but they contain many rules of general application.

The apostle blesses God for comfort in, and deliverance out of troubles. (1-11) He professes his own and his fellow-labourers' integrity. (12-14) Gives reasons for his not coming to them. (15-24)

Verses 1-11 We are encouraged to come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. The Lord is able to give peace to the troubled conscience, and to calm the raging passions of the soul. These blessings are given by him, as the Father of his redeemed family. It is our Saviour who says, Let not your heart be troubled. All comforts come from God, and our sweetest comforts are in him. He speaks peace to souls by granting the free remission of sins; and he comforts them by the enlivening influences of the Holy Spirit, and by the rich mercies of his grace. He is able to bind up the broken-hearted, to heal the most painful wounds, and also to give hope and joy under the heaviest sorrows. The favours God bestows on us, are not only to make us cheerful, but also that we may be useful to others. He sends comforts enough to support such as simply trust in and serve him. If we should be brought so low as to despair even of life, yet we may then trust God, who can bring back even from death. Their hope and trust were not in vain; nor shall any be ashamed who trust in the Lord. Past experiences encourage faith and hope, and lay us under obligation to trust in God for time to come. And it is our duty, not only to help one another with prayer, but in praise and thanksgiving, and thereby to make suitable returns for benefits received. Thus both trials and mercies will end in good to ourselves and others.

Verses 12-14 Though, as a sinner, the apostle could only rejoice and glory in Christ Jesus, yet, as a believer, he might rejoice and glory in being really what he professed. Conscience witnesses concerning the steady course and tenor of the life. Thereby we may judge ourselves, and not by this or by that single act. Our conversation will be well ordered, when we live and act under such a gracious principle in the heart. Having this, we may leave our characters in the Lord's hands, but using proper means to clear them, when the credit of the gospel, or our usefulness, calls for it.

Verses 15-24 The apostle clears himself from the charge of levity and inconstancy, in not coming to Corinth. Good men should be careful to keep the reputation of sincerity and constancy; they should not resolve, but on careful thought; and they will not change unless for weighty reasons. Nothing can render God's promises more certain: his giving them through Christ, assures us they are his promises; as the wonders God wrought in the life, resurrection, and ascension of his Son, confirm faith. The Holy Spirit makes Christians firm in the faith of the gospel: the quickening of the Spirit is an earnest of everlasting life; and the comforts of the Spirit are an earnest of everlasting joy. The apostle desired to spare the blame he feared would be unavoidable, if he had gone to Corinth before he learned what effect his former letter produced. Our strength and ability are owing to faith; and our comfort and joy must flow from faith. The holy tempers and gracious fruits which attend faith, secure from delusion in so important a matter.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO 2 CORINTHIANS

This epistle, according to the subscription at the end of it, was written from Philippi of Macedonia; and though the subscriptions annexed to the epistles are not always to be depended on, yet it seems very likely that this was written from thence; for the apostle not finding Titus at Troas, as he expected, went into Macedonia, where he met with him, and had an account from him of the success of his first epistle; of the state and condition of the church, and of the temper and disposition of mind in which the members of it were, and which gave him great satisfaction; upon which he immediately wrote this second epistle, and sent it by the same person to them; see 2Co 2:12,13 2Co 7:5-7, 8:6,16-18. It is very probable it might be written the year after the former; and so it is placed by Dr. Lightfoot in the year 56, as the former is in the year 55; though some place this in the year 60, and the other in 59. The occasion of this epistle was partly to excuse his not coming to them according to promise, and to vindicate himself from the charge of unfaithfulness, levity, and inconstancy on that account; and partly, since what he had wrote about the incestuous person, had had a good effect both upon him and them, to direct them to take off the censure that had been laid upon him, and restore him to their communion, and comfort him; likewise to stir them up to finish the collection for the poor saints they had begun; as also to defend himself against the calumnies of the false teachers, who were very industrious to sink his character and credit in this church; which he does by observing the doctrines of the Gospel he preached, which were far more glorious than, and abundantly preferable to, the ministration of the law of Moses, which those men desired to be teachers of; as likewise the success of his ministry in every place; the many sufferings he had underwent for the sake of Christ, and his Gospel; the high favours and privileges he had received of the Lord, as well as the signs, wonders, and miracles done by him in proof of his apostleship; and in which are interspersed many things useful and instructive.

\\INTRODUCTION TO 2 CORINTHIANS 1\\

This chapter contains the inscription of the epistle, the salutation of the persons to whom it is written, the preface to it, and the first part of it, in which is the apostle's defence of himself from the charge of fickleness and inconstancy. The inscription is in 2Co 1:1, in which an account is given of the person, the writer of this epistle, by his name Paul, and by his office, an apostle of Jesus Christ, which is ascribed to the will of God as the spring and cause of it; and with himself he joins Timothy, whom he calls a brother: also an account is given of the persons to whom the epistle is inscribed, who are both the church at Corinth, and all the saints throughout the region of Achaia, of which Corinth was the chief city: the salutation, and which is common to all the epistles of the Apostle Paul, is in 2Co 1:2, and the preface begins 2Co 1:3, with a thanksgiving to God, who is described by the relation he stands in to Christ, as his Father, by the manifold mercies and blessings he is the author and donor of, and by the consolation he administers; an instance of which is given, 2Co 1:4, in the apostle and his companions, who had been comforted by him; the end of which was, that they might be instruments of comforting others in like troubles with the same consolations; the great goodness of God in which is illustrated by proportioning their consolation by Christ to their sufferings for him, 2Co 1:5, and the end both of their afflictions and their comforts is repeated and explained; and by a dilemma it is shown, that both were for the good of the saints at Corinth, 2Co 1:6, and a strong assurance is given, that as they shared in sufferings for Christ, they would partake of consolation by him as they had done, 2Co 1:7. Next the apostle, in proof of what he had said, gives an instance of the trouble he had been in, and of the comfort and deliverance he had received, which he would not have the Corinthians ignorant of: he mentions the place where it was, in Asia, and gives an account of the nature of the affliction, how great it was; it was out of measure, above the strength of man, and induced despair of life, 2Co 1:8, so that the apostle, and those that were with him in it, expected nothing but death, and were under the sentence of it in their own apprehensions; the end of God in suffering which, was to take them off of all self-confidence, and to engage their trust in God, to which the consideration of his power in raising the dead is a strong argument, 2Co 1:9. And indeed this deliverance, which God wrought, for the apostle, and his friends, was a deliverance as it were from death, and a very great one; and which had this effect upon them, the designed and desired end, trust and confidence in God for future deliverance, having had an experience of past and present, 2Co 1:10, which deliverance the apostle acknowledges, was owing to the prayers of the Corinthians, as a means or helping cause of it; and which favour was bestowed thereby for this end, that as it came by the means of many, thanks might be returned by many for it, 2Co 1:11. And the reason why the apostle, and his fellow ministers, had such an interest in the prayers of the Corinthians, was their agreeable conversation in the world, and particularly at Corinth, which their consciences bore witness to, and they could reflect upon with pleasure; it being through the grace of God with great simplicity and sincerity, and not with carnal craft and subtlety: or this is mentioned by the apostle to remove the charge of levity, and to vindicate himself and others from it, 2Co 1:12, which he next enters upon, premising that the constant course of their lives was such as before described, and which there was no reason to doubt would always continue such; for the truth of which he appeals to what they had seen, and owned to be in them, 2Co 1:13, and that it was acknowledged, at least in part, that the apostles were their rejoicing, or of whom they boasted as to their conduct and conversation, even as they were persuaded they would be matter of rejoicing in the day of Christ to them, 2Co 1:14. And then the apostle acknowledges his intention and promise of coming to them, which was in confidence of their value for him, and of their being real Christians and persevering ones; and for this end, that he might establish them in the grace which they had received, 2Co 1:15, and also, after he had passed by them into Macedonia, and was returned from thence to them again, that he might be helped on by them in his journey to Jerusalem, with the collection for the poor saints there, 2Co 1:16. But then he denies that he used levity, or carnal policy and purposes, or was guilty of any contradiction; all which expresses by certain interrogations, 2Co 1:17, which confirms by the ministration of the Gospel among them, which was all of apiece, without contradiction for the truth of which he calls God to witness; and so argues from the uniformity of his ministry, to the constancy of his word of promise, 2Co 1:18. Which argument he amplifies and enlarges on, by observing the subject matter of the Gospel ministry, which is Jesus Christ the Son of God; and which, though preached by different ministers, himself, Silvanus, and Timothy, yet was the same, had no contrariety in it, as preached by the one, and by the other, 2Co 1:19, and therefore there was no reason to conclude that he was fickle and inconstant in his promise to them, when he was so invariable in his ministry among them: besides, as all the promises of God are sure and certain, being made by the God of truth, and being in Christ, and the performance of them being for the glory of God by the saints; so the promises of every good man, in imitation of God and Christ, are firmly and constantly observed, as much as can be by frail and finite creatures, 2Co 1:20; and that the apostle, and his fellow ministers, were not so fickle and changeable as they were represented, neither in their principles, nor in their practices, the apostle takes notice of some blessings of grace, which they enjoyed in common with other saints, and with the Corinthians; such as stability in Christ, the unction of divine grace, the seal and earnest of the Spirit in their hearts; all which they had from God, and which kept them close to God, and preserved them in his grace, and from a fickle variable temper of mind, and from changeableness either in doctrine or conduct, 2Co 1:21,22. And then the apostle proceeds to give the true reason why he had not as yet come to Corinth, according to his promise, which was on their account, and not his own, that they might not come under that severe discipline and correction, which their faults required; and for the truth of this he calls God to witness, 2Co 1:23. But lest it should be objected that this was assuming a dominion over them, a lording it over God's heritage, he observes, that he and his fellow ministers did not pretend to have dominion over their faith, only to be helpers of their joy, 2Co 1:24.

2 Corinthians 1 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.