15 ἀλλ’ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται ⸃ Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται ·