16 ἡνίκα δὲ ἐὰν ⸃ ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα.