12 οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ ⸃ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται,