22 συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας · Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί · Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.