20 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν · Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί · Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.