12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ ⸃ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.