25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν · Τί ἐμὲ ⸃ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ · ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.