14 εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν · ὑπέμεινάν τε ⸃ ὅ τε Σιλᾶς καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ.