24 ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος ⸃ οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ