5 ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι ⸃ τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς ⸃ πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες ⸃ τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον ·