21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ ⸃ εἰπών · Πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου,