26 οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ · ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας ⸃ προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ.