3 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς · γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ⸃ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.