1 ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ ⸃ εἶπεν · Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.