20 εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ⸃ ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ ·