26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών · Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε · ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;