Acts 8

1 Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις · πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων.
2 συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ’ αὐτῷ.
3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.
4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.
5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν χριστόν.
6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ·
7 πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν ·
8 ἐγένετο δὲ ⸃ πολλὴ χαρὰ ⸃ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.
9 Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν,
10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες · Οὗτός ἐστιν ἡ Δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη.
11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.
12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.
13 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ⸃ ἐξίστατο.
14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην,
15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον ·
16 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ’ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
17 τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον.
18 ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα
19 λέγων · Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον.
20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν · Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.
21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ.
22 μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου ·
23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα.
24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν · Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.
25 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο.
26 Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων · Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν · αὕτη ἐστὶν ἔρημος.
27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ,
28 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν.
29 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ · Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ.
30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην ⸃ καὶ εἶπεν · Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;
31 ὁ δὲ εἶπεν · Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.
32 ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη · Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ.
33 ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη · τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.
34 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν · Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;
35 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν.
36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦχος · Ἰδοὺ ὕδωρ, τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
38 καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν.
39 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
40 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.

Acts 8 Commentary

Chapter 8

Saul persecutes the church. (1-4) Philip's success at Samaria. Simon the sorcerer baptized. (5-13) The hypocrisy of Simon detected. (14-25) Philip and the Ethiopian. (26-40)

Verses 1-4 Though persecution must not drive us from our work, yet it may send us to work elsewhere. Wherever the established believer is driven, he carries the knowledge of the gospel, and makes known the preciousness of Christ in every place. Where a simple desire of doing good influences the heart, it will be found impossible to shut a man out from all opportunities of usefulness.

Verses 5-13 As far as the gospel prevails, evil spirits are dislodged, particularly unclean spirits. All inclinations to the lusts of the flesh which war against the soul are such. Distempers are here named, the most difficult to be cured by the course of nature, and most expressive of the disease of sin. Pride, ambition, and desire after grandeur have always caused abundance of mischief, both to the world and to the church. The people said of Simon, This man is the great power of God. See how ignorant and thoughtless people mistake. But how strong is the power of Divine grace, by which they were brought to Christ, who is Truth itself! The people not only gave heed to what Philip said, but were fully convinced that it was of God, and not of men, and gave up themselves to be directed thereby. Even bad men, and those whose hearts still go after covetousness, may come before God as his people come, and for a time continue with them. And many wonder at the proofs of Divine truths, who never experience their power. The gospel preached may have a common operation upon a soul, where it never produced inward holiness. All are not savingly converted who profess to believe the gospel.

Verses 14-25 The Holy Ghost was as yet fallen upon none of these coverts, in the extraordinary powers conveyed by the descent of the Spirit upon the day of Pentecost. We may take encouragement from this example, in praying to God to give the renewing graces of the Holy Ghost to all for whose spiritual welfare we are concerned; for that includes all blessings. No man can give the Holy Spirit by the laying on of his hands; but we should use our best endeavours to instruct those for whom we pray. Simon Magus was ambitious to have the honour of an apostle, but cared not at all to have the spirit and disposition of a Christian. He was more desirous to gain honour to himself, than to do good to others. Peter shows him his crime. He esteemed the wealth of this world, as if it would answer for things relating to the other life, and would purchase the pardon of sin, the gift of the Holy Ghost, and eternal life. This was such a condemning error as could by no means consist with a state of grace. Our hearts are what they are in the sight of God, who cannot be deceived. And if they are not right in his sight, our religion is vain, and will stand us in no stead. A proud and covetous heart cannot be right with God. It is possible for a man to continue under the power of sin, yet to put on a form of godliness. When tempted with money to do evil, see what a perishing thing money is, and scorn it. Think not that Christianity is a trade to live by in this world. There is much wickedness in the thought of the heart, its false notions, and corrupt affections, and wicked projects, which must be repented of, or we are undone. But it shall be forgiven, upon our repentance. The doubt here is of the sincerity of Simon's repentance, not of his pardon, if his repentance was sincere. Grant us, Lord, another sort of faith than that which made Simon wonder only, and did not sanctify his heart. May we abhor all thoughts of making religion serve the purposes of pride or ambition. And keep us from that subtle poison of spiritual pride, which seeks glory to itself even from humility. May we seek only the honour which cometh from God.

Verses 26-40 Philip was directed to go to a desert. Sometimes God opens a door of opportunity to his ministers in very unlikely places. We should study to do good to those we come into company with by travelling. We should not be so shy of all strangers as some affect to be. As to those of whom we know nothing else, we know this, that they have souls. It is wisdom for men of business to redeem time for holy duties; to fill up every minute with something which will turn to a good account. In reading the word of God, we should often pause, to inquire of whom and of what the sacred writers spake; but especially our thoughts should be employed about the Redeemer. The Ethiopian was convinced by the teaching of the Holy Spirit, of the exact fulfilment of the Scripture, was made to understand the nature of the Messiah's kingdom and salvation, and desired to be numbered among the disciples of Christ. Those who seek the truth, and employ their time in searching the Scriptures, will be sure to reap advantages. The avowal of the Ethiopian must be understood as expressing simple reliance on Christ for salvation, and unreserved devotion to Him. Let us not be satisfied till we get faith, as the Ethiopian did, by diligent study of the Holy Scriptures, and the teaching of the Spirit of God; let us not be satisfied till we get it fixed as a principle in our hearts. As soon as he was baptized, the Spirit of God took Philip from him, so that he saw him no more; but this tended to confirm his faith. When the inquirer after salvation becomes acquainted with Jesus and his gospel, he will go on his way rejoicing, and will fill up his station in society, and discharge his duties, from other motives, and in another manner than heretofore. Though baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, with water, it is not enough without the baptism of the Holy Ghost. Lord, grant this to every one of us; then shall we go on our way rejoicing.

Acts 8 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.