15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος · Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι ⸃ οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ,