Colossians 3

1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος ·
2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,
3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ ·
4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,
6 δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας ⸃·
7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις ·
8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ·
9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους · ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,
10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,
11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.
12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,
13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν · καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς ·
14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι · καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ · διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάριτι, ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ⸃ ὑμῶν τῷ θεῷ ·
17 καὶ πᾶν ὅ τι ⸃ ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.
18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.
19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ⸃ ἐν κυρίῳ.
21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
22 οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν κύριον.
23 ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,
24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας · τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε ·
25 ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία.

Images for Colossians 3

Colossians 3 Commentary

Chapter 3

The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. (18-25)

Verses 1-4 As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in gospel obedience. As heaven and earth are contrary one to the other, both cannot be followed together; and affection to the one will weaken and abate affection to the other. Those that are born again are dead to sin, because its dominion is broken, its power gradually subdued by the operation of grace, and it shall at length be extinguished by the perfection of glory. To be dead, then, means this, that those who have the Holy Spirit, mortifying within them the lusts of the flesh, are able to despise earthly things, and to desire those that are heavenly. Christ is, at present, one whom we have not seen; but our comfort is, that our life is safe with him. The streams of this living water flow into the soul by the influences of the Holy Spirit, through faith. Christ lives in the believer by his Spirit, and the believer lives to him in all he does. At the second coming of Christ, there will be a general assembling of all the redeemed; and those whose life is now hid with Christ, shall then appear with him in his glory. Do we look for such happiness, and should we not set our affections upon that world, and live above this?

Verses 5-11 It is our duty to mortify our members which incline to the things of the world. Mortify them, kill them, suppress them, as weeds or vermin which spread and destroy all about them. Continual opposition must be made to all corrupt workings, and no provision made for carnal indulgences. Occasions of sin must be avoided: the lusts of the flesh, and the love of the world; and covetousness, which is idolatry; love of present good, and of outward enjoyments. It is necessary to mortify sins, because if we do not kill them, they will kill us. The gospel changes the higher as well as the lower powers of the soul, and supports the rule of right reason and conscience, over appetite and passion. There is now no difference from country, or conditions and circumstances of life. It is the duty of every one to be holy, because Christ is a Christian's All, his only Lord and Saviour, and all his hope and happiness.

Verses 12-17 We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. But it is our duty to forgive one another, imitating the forgiveness through which we are saved. Let the peace of God rule in your hearts; it is of his working in all who are his. Thanksgiving to God, helps to make us agreeable to all men. The gospel is the word of Christ. Many have the word, but it dwells in them poorly; it has no power over them. The soul prospers, when we are full of the Scriptures and of the grace of Christ. But when we sing psalms, we must be affected with what we sing. Whatever we are employed about, let us do every thing in the name of the Lord Jesus, and in believing dependence on him. Those who do all in Christ's name, will never want matter of thanksgiving to God, even the Father.

Verses 18-25 The epistles most taken up in displaying the glory of the Divine grace, and magnifying the Lord Jesus, are the most particular in pressing the duties of the Christian life. We must never separate the privileges and duties of the gospel. Submission is the duty of wives. But it is submission, not to a severe lord or stern tyrant, but to her own husband, who is engaged to affectionate duty. And husbands must love their wives with tender and faithful affection. Dutiful children are the most likely to prosper. And parents must be tender, as well as children obedient. Servants are to do their duty, and obey their masters' commands, in all things consistent with duty to God their heavenly Master. They must be both just and diligent; without selfish designs, or hypocrisy and disguise. Those who fear God, will be just and faithful when from under their master's eye, because they know they are under the eye of God. And do all with diligence, not idly and slothfully; cheerfully, not discontented at the providence of God which put them in that relation. And for servants' encouragement, let them know, that in serving their masters according to the command of Christ, they serve Christ, and he will give them a glorious reward at last. But, on the other hand, he who doeth wrong, shall receive for the wrong which he hath done. God will punish the unjust, as well as reward the faithful servant; and the same if masters wrong their servants. For the righteous Judge of the earth will deal justly between master and servant. Both will stand upon a level at his tribunal. How happy would true religion make the world, if it every where prevailed, influenced every state of things, and every relation of life! But the profession of those persons who are regardless of duties, and give just cause for complaint to those they are connected with, deceives themselves, as well as brings reproach on the gospel.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO COLOSSIANS 3

This chapter contains exhortations to several duties, some more general, which relate to all Christians, and others more particular, which belong to saints in such and such a state of life. The apostle begins with an exhortation to seek things heavenly, and not earthly, and to set the affections on the one, and not on the other: the arguments used to enforce it are taken from the saints being risen with Christ; from Christ being in heaven at the Father's right hand; from their being dead to sin, the law, and the world; from their having life in Christ safe and secure; yea, from Christ being their life, and their appearance with him in glory, Col 3:1-4. And next he proceeds to an exhortation to the mortification of sin, and the deeds of it, which he urges from the wrath of God coming upon men for these things, and from the consideration of their former state and condition, expressed by walking and living in them, Col 3:5-7, and by a metaphor taken from the putting off and on of garments, he exhorts to the putting off of the old man, with his deeds, several of which are mentioned, Col 3:8,9, and to the putting on of the new man, and to the exercise of various graces, as mercy, meekness, forbearance, forgiveness, charity, and peace, Col 3:10-15. And then he proceeds to exhort to such duties as relate to the word and worship of God; as that the word of Christ should have an abiding place in them, and that they should teach and instruct one another by singing psalms, hymns, and spiritual songs, and do all they did in a religious way, in the name of Christ, with thankfulness to God by him, Col 3:16,17. And closes the chapter with the duties of wives to their husbands, and of husbands to their wives, and of children to their parents, and of parents to their children, and of servants to their masters, Col 3:18-25.

Colossians 3 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.