14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα,