3 Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ⸃ ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις,