32 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ ⸃ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν,