5 Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν · Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε ·