13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων ⸃ καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,