James 2

1 Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης ;
2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,
3 ἐπιβλέψητε δὲ ⸃ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε · Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε · Σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ⸃ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,
4 οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;
5 ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ ⸃ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;
6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;
7 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ’ ὑμᾶς;
8 Εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε ·
9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται.
10 ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ ⸃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
11 ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν καί Μὴ φονεύσῃς · εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις ⸃ δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.
12 οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι.
13 ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος · κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως.
14 Τί ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;
15 ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς,
16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν · Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί ὄφελος;
17 οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ’ ἑαυτήν.
18 Ἀλλ’ ἐρεῖ τις · Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ⸃ ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν.
19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν ὁ θεός ⸃; καλῶς ποιεῖς · καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν.
20 θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν;
21 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;
22 βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,
23 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα · Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη.
24 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.
25 ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;
26 ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.

Images for James 2

James 2 Commentary

Chapter 2

All professions of faith are vain, if not producing love and justice to others. (1-13) The necessity of good works to prove the sincerity of faith, which otherwise will be of no more advantage than the faith of devils. (14-26)

Verses 1-13 Those who profess faith in Christ as the Lord of glory, must not respect persons on account of mere outward circumstances and appearances, in a manner not agreeing with their profession of being disciples of the lowly Jesus. St. James does not here encourage rudeness or disorder: civil respect must be paid; but never such as to influence the proceedings of Christians in disposing of the offices of the church of Christ, or in passing the censures of the church, or in any matter of religion. Questioning ourselves is of great use in every part of the holy life. Let us be more frequent in this, and in every thing take occasion to discourse with our souls. As places of worship cannot be built or maintained without expense, it may be proper that those who contribute thereto should be accommodated accordingly; but were all persons more spiritually-minded, the poor would be treated with more attention that usually is the case in worshipping congregations. A lowly state is most favourable for inward peace and for growth in holiness. God would give to all believers riches and honours of this world, if these would do them good, seeing that he has chosen them to be rich in faith, and made them heirs of his kingdom, which he promised to bestow on all who love him. Consider how often riches lead to vice and mischief, and what great reproaches are thrown upon God and religion, by men of wealth, power, and worldly greatness; and it will make this sin appear very sinful and foolish. The Scripture gives as a law, to love our neighbour as ourselves. This law is a royal law, it comes from the King of kings; and if Christians act unjustly, they are convicted by the law as transgressors. To think that our good deeds will atone for our bad deeds, plainly puts us upon looking for another atonement. According to the covenant of works, one breach of any one command brings a man under condemnation, from which no obedience, past, present, or future, can deliver him. This shows us the happiness of those that are in Christ. We may serve him without slavish fear. God's restraints are not a bondage, but our own corruptions are so. The doom passed upon impenitent sinners at last, will be judgment without mercy. But God deems it his glory and joy, to pardon and bless those who might justly be condemned at his tribunal; and his grace teaches those who partake of his mercy, to copy it in their conduct.

Verses 14-26 Those are wrong who put a mere notional belief of the gospel for the whole of evangelical religion, as many now do. No doubt, true faith alone, whereby men have part in Christ's righteousness, atonement, and grace, saves their souls; but it produces holy fruits, and is shown to be real by its effect on their works; while mere assent to any form of doctrine, or mere historical belief of any facts, wholly differs from this saving faith. A bare profession may gain the good opinion of pious people; and it may procure, in some cases, worldly good things; but what profit will it be, for any to gain the whole world, and to lose their souls? Can this faith save him? All things should be accounted profitable or unprofitable to us, as they tend to forward or hinder the salvation of our souls. This place of Scripture plainly shows that an opinion, or assent to the gospel, without works, is not faith. There is no way to show we really believe in Christ, but by being diligent in good works, from gospel motives, and for gospel purposes. Men may boast to others, and be conceited of that which they really have not. There is not only to be assent in faith, but consent; not only an assent to the truth of the word, but a consent to take Christ. True believing is not an act of the understanding only, but a work of the whole heart. That a justifying faith cannot be without works, is shown from two examples, Abraham and Rahab. Abraham believed God, and it was reckoned unto him for righteousness. Faith, producing such works, advanced him to peculiar favours. We see then, ver. ( 24 ) , how that by works a man is justified, not by a bare opinion or profession, or believing without obeying; but by having such faith as produces good works. And to have to deny his own reason, affections, and interests, is an action fit to try a believer. Observe here, the wonderful power of faith in changing sinners. Rahab's conduct proved her faith to be living, or having power; it showed that she believed with her heart, not merely by an assent of the understanding. Let us then take heed, for the best works, without faith, are dead; they want root and principle. By faith any thing we do is really good; as done in obedience to God, and aiming at his acceptance: the root is as though it were dead, when there is no fruit. Faith is the root, good works are the fruits; and we must see to it that we have both. This is the grace of God wherein we stand, and we should stand to it. There is no middle state. Every one must either live God's friend, or God's enemy. Living to God, as it is the consequence of faith, which justifies and will save, obliges us to do nothing against him, but every thing for him and to him.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO JAMES 2

In this chapter the apostle dissuades from a respect of persons, on account of outward circumstances; shows that the law is to be fulfilled, and that mercy is to be exercised, as well as justice done; and exposes the folly of such who boast of faith without works: he dissuades the saints from all partiality to the rich and poor, from their relation to one another, as brethren, and from their common faith, of which Christ, the Lord of glory, is the object, Jas 2:1 supposes an instance of it, either in a court of judicature, or a religious assembly, Jas 2:2,3 and then makes an appeal unto them, and expostulates with them about it, Jas 2:4 and makes use of an argument against it, taken from the divine conduct, and an instance of his grace in the choice of persons to eternal life, Jas 2:5 a conduct very different from some persons here blamed, Jas 2:6, and other arguments follow, dissuading from a respect of persons, taken from the characters of rich men, as oppressors of the poor, litigious and quarrelsome with their neighbours, and blasphemers of the name of God, Jas 2:7 and from the law of God, which requires the love of the neighbour, and which to fulfil is to do well, Jas 2:8 and from the breach of it, by having respect to persons, whereby its penalty is incurred, Jas 2:9 for which a reason is given; because whoever offends in one point of the law, is guilty of the whole, Jas 2:10 as is a clear case, since the same lawgiver that forbids one sin, forbids another; so that he that is guilty of either of them is a transgressor of the law, Jas 2:11 wherefore it is right both to speak and act according to it, since men will be judged by it, Jas 2:12 and he will have no mercy shown him that has shown none to the poor, but merciful ones will escape damnation, Jas 2:13 and then the apostle argues from the unprofitableness of faith itself without works, Jas 2:14 and which he exemplifies in the case of a poor brother or sister who are wished well, but nothing given them; which good words, without deeds, are of no profit, Jas 2:15,16 so in like manner, faith without works is a dead faith, Jas 2:17 nor indeed can it be made out that a man has faith, if he has not works, Jas 2:18 at least such a faith as has justification and salvation connected with it; his faith, at most, is no better than that of the devils, who are damned, Jas 2:19 and that such a faith is a dead faith, Jas 2:2 and that true faith is attended with, and evidenced by works, the apostle proves by two instances; the one is that of Abraham, whose faith appeared to be genuine, and he to be a justified person, by the works he did; particularly by offering up his son Isaac; in which way his faith operated, and showed itself to be sincere and hearty; and the Scripture was fulfilled that Abraham was a believer; and had righteousness imputed to him, and was a friend of God, and a justified person, Jas 2:21-24 and the other instance is that of Rahab, whose faith was also shown by her works, and so a justified person, by receiving the spies with peace, and dismissing them with safety, Jas 2:25, and then the apostle explains what he means, by saying more than once, that faith without works is dead; which he illustrates by the simile of a man's body being dead, without the spirit or soul in it, Jas 2:26.

James 2 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.