16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας ⸃ καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.